Posted on by

VÍTÁ VÁS ZŠ VELKÉ OPATOVICE

Nabídka zaměstnání

Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace hledá pro školní rok 2020/2021 pedagogické pracovníky těchto aprobací:

– učitel 1.stupně, úvazek 1,00

– učitel anglického jazyka, úvazek 1,00 – jedná se o zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Platové zařazení: 12.platová třída příslušného platového stupně (dle zápočtu praxe) tabulky pro pedagogické pracovníky.

Nástup od 1.9.2020.


Prosíme rodiče přihlášených dětí, které se budou účastnit vzdělávacích aktivit 1. stupně, aby sledovali Bakaláře, kde budou postupně rozesílány důležité informace!

Informace pro žáky 1.st. a jejich zákonné zástupce o ochraně zdraví a provozu ZŠ do konce školního roku 2019/2020:

Žáci 1. stupně byli na vzdělávací a zájmové aktivity rozděleni do skupin tak, aby byly zachovány požadavky dané nařízením vlády na max. počet žáků ve skupině, mohl být co nejefektivněji zajištěn provoz ŠD a byla zajištěna výuka anglického jazyka.

Při příchodu do školy a odchodu ze školy mají žáci ústa a nos zakrytá rouškou a udržují rozestupy na 2 metry od sebe. Roušku mají žáci také při pohybu v budově školy a o přestávkách. Roušku si mohou sundat pouze ve výuce, sedí-li min. 2 metry od sebe (na pokyn vyučujícího). Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. V okamžiku, kdy si roušku může sundat, uloží ji do igelitového sáčku.
Při nástupu do školy odevzdají žáci vyučujícím vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, které je ke stažení ZDE. 

Žáci přicházejí do školy dle daného rozpisu:

Nástupy jednotlivých skupin do školy

Čas

Vchod ŠD

Vchod z lesoparku-brána

7:50

I/1

I/2

7:55

SP1, SP2

 

8:00

II/1

II/2

8:10

III/1

III/2

8:20

IV/1

IV/2

8:30

V/1

V/2

Danou skupinu si ve stanovený čas odvádí příslušný vyučující do určené učebny. Žáci se před třídou přezují, případné svrchní oblečení si odloží v učebně na židličku.

Po vstupu do třídy si umyjí ruce a vydezinfikují si je a usadí se na své místo podle stanoveného zasedacího pořádku.

Návštěvu toalet a pohyb žáků o přestávkách organizuje vyučující tak, aby nedocházelo ke shlukování žáků. Doporučuje se trávit přestávky venku.

Žáci si po každém vyučovacím bloku, návštěvě toalety i po přestávce umyjí a vydezinfikují ruce.

Při prvním zahájení výuky odevzdá žák vyučující vyplněné Čestné prohlášení podepsané zákonnými zástupci. Zákonní zástupci žáka tím potvrzují neexistenci příznaků virového onemocnění.

O docházce žáků do školy se vede evidence. Žák je nejpozději 25. 5. 2020 zařazen do skupiny, složení skupiny je dále neměnné.

V případě nepřítomnosti žáka ve výuce delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Zákonný zástupce omlouvá žáka prostřednictvím systému Bakaláři – zprávou v Komens (učitelé – volný výběr a volba ředitelství) nebo zprávou na školní email (na kontakt zsvop@zsvelkeopatovice.cz)

Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Žák může být osobně přítomen ve škole, pouze pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

Pokud žák v průběhu výuky vykazuje některý z možných příznaků virového infekčního onemocnění, bude umístěn do vyhrazené místnosti a škola ihned informuje zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka neprodleně vyzvedl. O podezření na virové infekční onemocnění informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Žák si s sebou do školy  přinese:

  • 2 roušky
  • igelitový sáček
  • psací potřeby
  • sešity, učebnice a pracovní sešity podle stanoveného rozvrhu – rozvrh hodin na daný den určují vyučující, kteří vyučují v daném ročníku.
  • svačinu

Oběd bude od 25. 5. 2020 zajišťován pro žáky, které rodiče na oběd přihlásili.

Obědy v první den nemoci si rodiče mohou vyzvednout do jídlonosiče v době od 10:30-11:30 (přicházení vchodem od lesoparku).

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby pravidelně sledovali školní web a zprávy v programu Bakaláři.

Žák je povinen po celou dobu pobytu v areálu školy dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Odpolední blok – školní družina – bude fungovat ve stejném režimu vládních nařízení, jako dopolední blok (rozestupy, roušky, dezinfekce, …). Doporučujeme sportovní oblečení a obuv, pití (nebude k dispozici jako v běžném režimu družiny). Délka provozu odpoledního bloku je nejdéle do 16:00 hodin! Zvažte, prosím, délku pobytu s ohledem na opatření, která jsou v této situaci dána.

ODCHODY: Vzhledem k tomu, že provoz odpoledního bloku bude probíhat ve třídách nebo na různých místech venku, nebudete moci děti vyzvedávat obvyklým způsobem. Proto je třeba, abyste připravili časový rozpis odchodů vašeho dítěte na celý týden (včetně odchodu případně návratu ze ZUŠ). V případě, že chcete dítě ze školy doprovázet, vyčkejte na ně u školy na vámi smluveném místě.

Rozpis odchodů odevzdají děti společně s Čestným prohlášením v pondělí při příchodu do školy. Ke stažení ZDE. Lze napsat i rukou podle vzoru – k zobrazení ZDE


Hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020:
Žáci budou ve 2. pololetí hodnoceni v souladu vyhláškou MŠMT č.211/2020 Sb.

Při hodnocení žáků na vysvědčení budou vyučující především vycházet z podkladů získaných v 2. pololetí do 10. 3. 2020 a dále podpůrně:

a) z hodnocení při vzdělávání na dálku

b) z hodnocení výsledků vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2019/2020Nová soutěž MAS Boskovicko Plus k výročí 500 let od úmrtí Ladislava z Boskovic

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Vážení rodiče, 

od 11. 5. mají žáci 9. ročníku možnost se zúčastnit v budově školy vzdělávacích aktivit zaměřených na přijímací zkoušky. 

Harmonogram výuky: 

9. A Po 8:30 – 10:10 M, 10:20 – 12:00 Čj, St 8:30 – 10:10 Čj, 10:20 – 12:00 M

9. B Út 8:30 – 10:10 M, 10:20 – 12:00 Čj, Čt 8:30 – 10:10 Čj, 10:20 – 12:00 M

Výuka bude probíhat v učebně Hv, žáci se do školy dostanou zadní bránou od lesa a vchodem od tělocvičny. U tělocvičny se přezují. S sebou si vezmou roušku s vlastním igelitovým sáčkem na odložení roušky, psací a rýsovací potřeby, sešit do M, Čj, svačinu (ŠJ mimo provoz). Docházka bude evidovaná, v případě neúčastni ZZ posílá omluvenku do Bakalářů nebo na zsvop@zsvelkeopatovice.cz.

 

Podrobné informace k zápisu dětí do 1.ročníku:

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku šk. roku 2020/2021 najdete ZDE

Případné žádosti o odklad povinné školní docházky budou vyřizovány následně po ukončení zápisu. Zákonný zástupce se k vyřízení odkladu dostaví osobně do školy po předchozí telefonické domluvě (tel. 776 351143) 
AKTUALIZOVÁNO!

Vážení rodiče,
ředitelka školy v součinnosti se zřizovatelem školy rozhodla, že nevyužijeme povolení o změně v organizaci školního roku 2019/2020.  V současné situaci dle aktuálního harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení jsme schopni zajistit vzdělávání i po 10. 6. 2020. Výuka bude pokračovat až do 23. 6. 2020, kdy bude ukončen školní rok 2019/2020. Následně do 30. 6. 2020 budou žáci čerpat ředitelské volno. V případě, že by ze strany MŠMT nastala změna v harmonogramu uvolnění škol, bude škola muset situaci operativně řešit ve spolupráci se zřizovatelem a MŠMT.

Vážení rodiče,
máte-li v souvislosti s uzavřením školy zájem o Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let, kontaktujte p. ředitelku na tel.čísle 776351143 ohledně termínu a způsobu vyzvednutí žádosti.

Věnujte prosím pozornost těmto informacím. Informace k vyplnění části B ošetřovného ZDE, dále informace k výkazu ZDE. Formulář ZDE.

 

Škola nebude pronajímat žádné své prostory pro další subjekty do odvolání! Děkujeme za pochopení.


Od 17.3.2020 do odvolání je na doporučení zřizovatele uzavřen také sportovní areál ZŠ Velké Opatovice.


Všechny aktuální informace související s uzavřením školy budou zákonným zástupcům předávány přes systém Bakaláři a školní web, včetně FB profilu školy. 


Prosíme rodiče, aby dohlíželi na pravidelnou práci žáků dle rozvrhu přes Bakaláře a doporučujeme vzájemnou spolupráci. Práce bude zadávána pravidelně dle rozvrhu žáka od pátku 13. 3. 2020. V případě dotazů kontaktujte školu.


Pro domácí procvičování, vyhledávání slovíček, pravidel nebo definicí můžete využít i odkaz v sekci Pro žáky – Užitečné webové stránky – domácí příprava. Odkaz ZDE.


Mimořádné opatření ZDE


Všechny aktuální informace z webu MŠMT ZDE


Vážení rodiče,
na základě doporučení vedoucího odboru školství Jihomoravského kraje v souvislosti s šířením koronaviru nebude realizován zájezd do Německa (který se měl uskutečnit v dubnu 2020).
Po vyřízení zrušení zájezdu v cestovní kanceláři budou veškeré cestovní náklady vráceny zákonným zástupcům žáků.​


 


MAS Boskovicko Plus organizuje řadu akcí i pro rodiče, více informací najdete na nové stránce v sekci Pro rodiče – MAS Boskovicko. Přímý přechod ZDE.


Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace upozorňuje, že je povinna ze zákona poskytovat součinnost orgánům státní správy (OSPOD) a orgánům činným v trestním řízení (Policie ČR) i v případech, kdy se nejedná o událost související s provozem školy. 


Upozorňujeme, že každá návštěva školy musí být předem telefonicky domluvena s příslušným vyučujícím, aby nezasahovala do jeho pedagogické činnosti (výuka, dohledy). Děkujeme za pochopení. 


 


Veškeré informace k novým kroužkům, o výroční schůzi SRPŠ a zprávu o hospodaření a rozpočet najdete na stránce SRPŠ ZDE. Pozvánka na výroční schůzi ZDE.

Vážení rodiče, vybíráme  příspěvek do SRPŠ Velké Opatovice, z. s.  na školní rok 2019/2020 ve výši 200 Kč na dítě (platí pouze 1 nejmladší dítě z celé rodiny) ve škole. Tyto vybrané příspěvky jsou dle návrhu rozpočtu použité jako příspěvky pro děti na jejich aktivity. Jsou to např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují naši školu při různých soutěžích, příspěvek na preventivní programy, příspěvky na nákup odměn pro soutěžící děti při pořádání soutěží naší školou, příspěvek na školní knihovnu, apod. Příspěvek vybírá třídní učitel, uhraďte jej do 29. 11. 2019. Podrobný soupis schváleného rozpočtu na rok 2019/2020 je uveřejněn ZDE. Děkujeme SRPŠ Velké Opatovice


Veškeré informace o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) najdete v sekci O škole – Dokumenty – GDPR. Přímý přechod ZDE.

Prosíme rodiče dětí, které půjdou na vyšetření do PPP nebo SPC, aby nás informovali o termínu vyšetření ( tel.: 1. st.: 516 498 929, 2. st.: 516 498 931). Důvodem je zaslání podkladů pro vyšetření ze strany školy. Pokud je Vaše dítě trvale v péči PPP nebo SPC, hlídejte si prosím termín kontrolního vyšetření a objednejte se s dostatečným předstihem. Děkujeme.