Efektivní učení – cesta k vědění

Projekt Efektivní učení – cesta k vědění

reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3053

Výběrové řízení na zakázku Výpočetní a projekční technika, software – 8.11.2011

 

Výsledek výběrového řízení na zakázku Výpočetní a projekční technika, software.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno 8. 11. 2011. Doba pro podání nabídek byla určena od 9. 11. 2011, 7:00 do 23. 11. 2011, 14:00.

Nabídku do výběrového řízení podaly 4 firmy.

Dne 23. 11. 2011 ve 14:30 v kanceláři zástupce ředitele proběhlo dání komise pro otevírání obálek. Po skončení jednání komise pro otevírání obálek se uskutečnilo ve stejný den na stejném místě v době od 15:00 do 17:00 jednání hodnotící komise, která posuzovala doručené nabídky z hlediska přijatelnosti a následně nabídky hodnotila podle hodnotících kritérií:

–          Nabídková cena včetně DPH v Kč (váha 45%)
–          Délka záruční doby v měsících (35%)
–          Rychlost dodání (dodací lhůta) ve dnech (20%)

Kritéria přijatelnosti i hodnotící kritéria jsou podrobně specifikována v zadávací dokumentace k výběrovému řízení.

Během posuzování nabídek z hlediska přijatelnosti byla 1 nabídka z výběrového řízení vyloučena.

Na základě hodnocení jednotlivých nabídek bylo sestaveno následující výsledné pořadí:

č. nabídky dle přidělení název firmy IČO Nabídková cena (%) Délka záruční doby (%) Rychlost dodání (%) Celkem % Celkové pořadí
1 BOXED s.r.o. 27243842 42,72 % 35,00% 20% 97,72% 1.
3 Computer System CZ, s.r.o. 26834979 37,93 % 33,16% 14% 85,09% 3.
4 FPO s.r.o. 25319931 45,00 % 25,79% 20% 90,79% 2.

 

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka s pořadovým č. 1.

Nabídka s pořadovým č. 2 byla při posuzování nabídky z hlediska přijatelnosti z výběrového řízení vyloučena.

Hodnotící komise předala výsledek hodnocení nabídek zadavateli a doporučila zadavateli firmu Boxed  ke schválení.

Dne 24.11.2011 zadavatel schválil vítěznou firmu ve výběrové řízení:

Výsledek výzvy k podání nabídek

Dne 24. 11. 2011 byl všem osloveným i zúčastněným uchazečům výběrového řízení zaslán výsledek výzvy k podání nabídek. Vyrozumění bylo zasláno rovněž firmě, která byla z výběrového řízení vyloučena.

Interaktivní výuka
Pro přihlášení do programu EduBase volte

jméno: student
heslo: student

Digitální učební materiály

Od 1. září 2011 byla na ZŠ Velké Opatovice zahájena realizace projektu Efektivní učení – cesta k vědění. Jedná se o individuální projekt OP VK v rámci EU – peníze do škol (tzv. „šablony“). Předpokládaná doba trvání projektu je 30 měsíců a částka určená pro naši školu na realizaci projektu je 1,9 milionu Kč.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků (DVPP), tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce (inovace). Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením speciálního pedagoga a realizací programů primární prevence.

Cílovými skupinami jsou žáci 1.–9.roč. a pedagogové ZŠ Velké Opatovice.

Prostřednictvím projektu budou řešeny některé problémy vyskytující se ve výchovně – vzdělávacím procesu, jedná se zejména o velké počty žáků v některých skupinách (v předmětech anglický jazyk a informatika), výrazné individuální rozdíly mezi žáky v teoretických znalostech i uživatelských dovednostech v práci na PC, velké disproporce v nadání žáků a v jejich pracovním tempu v některých třídách, vysoký počet žáků s vývojovou poruchou učení a s pomalým pracovním tempem v některých třídách, nedostatek finančních prostředků na DVPP, zvýšení efektivity výuky v předmětech český jazyk a matematika, nedostatečné vybavení pedagogů i školy výpočetní a projekční technikou, stupňující se výchovné problémy žáků (agresivita, vulgární či jinak nevhodné chování k zaměstnancům školy i mezi sebou, špatné kolektivní vztahy v jednotlivých třídách, návykové látky).

Klíčové aktivity projektu
Individualizace, Inovace, Inkluze a DVPP ve školním roce 2011/2012
Individualizace, Inovace, Inkluze a DVPP ve školním roce 2012/2013

Podrobnější informace

Stránky tříd

Projekty

eu
Naše škola realizuje tzv. šablony – projekt Cesta ke vzdělanosti a spolupráci II. Více informací najdete ZDE.


eu

Náš projekt Aby cizí jazyk nebyl cizí, reg. č. projektu 2019-1-CZ01-KA101-061091 PIC 946973074 byl úspěšně schválen a škola jej bude realizovat. Více informací najdete ZDE.


Naše škola podporuje projekt bezpečného internetu Safer Internet Day – více info ZDE
safer

fraus