Zvláštní zápis do základní školy       C:\Users\petrzelkova\Desktop\zsvo logo final\A1\A1.jpg

Zvláštní zápis se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., a zákonem č. 67/2022 Sb.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.


Спеціальний запис регулюється Законом про освіту Nо 561/2004 Зб. Та Законом No 67/2022
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей:

 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні.Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці,яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом.Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
   

Спеціальний запис не стосується інших іноземців, навіть якщо вони є громадянами України.

Termín zápisu: 17. června 2022, od 11:00 do 15:00 

Organizace zápisu:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Tento zvláštní zápis se vztahuje i na ostatní děti, kterých se týká povinná školní docházka.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
 2. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu),
 3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

 O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Початкові школи
Термін запису :17 червня 2022, з 11:00 до 15:30
Організація запису:
 

1)Заяву про зарахування дитини до школи може подати законний представник відповідно українського права або законний представник відповідно до чеського права.
 

2)Законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи у навчальному році 2022/2023 дитину,яка перебуває на території Чехії більше ніж 3 місяці і яка на 31.8.2022 року досягла 6-річного віку. Це спеціальне зарахування також стосується інших дітей, які постраждали від обов’язкового відвідування школи.

3)Законні представники зобовязані подати такі документи:
а)заяву про зарахування дитини до початкової школи,
б)документ дитини в якому є віза(якщо документ не подається особисто ,треба надати копію документа,яку буде поміщено у папку)
с)документ,що дає право представляти дитину.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Další články