Aby cizí jazyk nebyl cizí

 • Registrační číslo projektu:2019-1-CZ01-KA101-061091 PIC 946973074
 • Cíle projektu: Záměrem našeho projektu je podpořit a zkvalitnit cizojazyčnou výuku u všech žáků naší školy. Chceme, aby pedagogové nabyli zkušenosti u svých zahraničních kolegů a do našeho vzdělávání tak vnesli inovativní a efektivní metody a postupy na evropské úrovni. Chceme, aby se naše škola stala školou prestižní a držela tempo s nejnovějšími celosvětovými trendy ve vzdělávání. Chceme, aby naši žáci dostávali co nejkvalitnější vzdělání na nadnárodní úrovni a byli tak do budoucna vybaveni schopnostmi, které jim pomohou obstát v konkurenci. Důraz klademe na individualitu žáků a na žáky ohrožené školním neúspěchem. Připomenutí historie v podobě zařazování slovenského jazyka do výuky zvýší povědomí žáků o etapách vývoje našeho státu. Máme za to, že uskutečněním tohoto projektu budou naši pedagogové vybaveni novými a kvalitními metodickými postupy a budou tak schopni své znalosti předat dál a to jednak svým kolegům, kteří díky tomu získají nadnárodní nadhled v oblasti vzdělávání a navazování pracovních kontaktů s evropskými školami, ale také především žákům, kterým bude poskytnuto pracovní prostředí, v němž budou zapojeni do aktuálních celosvětových trendů v základním vzdělávání.

Očekáváme, že díky realizaci tohoto projektu se naše škola posune dál k našemu záměru, kterým je vytvořit školu s reputací dynamické instituce podporující proevropskou politiku. Je zapotřebí, aby naši pedagogové byli neustále v aktuálním dění a srozuměni o všech nových dovednostech, které budou žáci požadovat a kterým je budou moci pedagogové naučit.

V rámci schváleného projektu bude moci v následujícím dvouletém období vycestovat 9 učitelů školy na individuální stáže v různých evropských zemích za účelem rozvoje jazykových a profesních kompetencí s důrazem na metodu CLIL.

 • Začátek realizace:  1. 6. 2019
 • Konec realizace:  31. 5. 2021
 • Rozpočet projektu: 37 563 Eur
 • Realizované aktivity – jazykové kurzy, metodické kurzy a stínování
 • Počet zapojených učitelů/mobilit: 9/12

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.“ 

„Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Mgr. Veronika Beranová – koordinátorka projektu, Mgr. Karin Petrželková – ředitelka školy

Zpráva o uskutečněných mobilitách – hodnocení učitelů absolvovaných jazykových a metodických kurzů konaných v zahraničí:

 1. Looking at language in CLIL

 1. Účastník kurzu: Mgr. Veronika Beranová
 2. Termín kurzu: 15. – 26. 7. 2019
 3. Země: Irsko
 4. Certifikát účastníka zde 

 Náplň kurzu a jeho přínosy:    Kurz byl veden jedním z nejuznávanějších odborníků na problematiku moderní pedagogiky Peeterem Mehisto. Problematika CLIL během kurzu přešla do oblastí critical thinking (kritické myšlení), scaffolding (podpora žáků) a formative assesment (formativní hodnocení). Hlavním přínosem kurzu pro mě bylo konkrétní a jasné vymezení výsledků učení a správné stanovení rovnováhy mezi složkami content a language, rozvoj schopností vytvářet pro žáky prostředí podpory, budování výuky založené na podpoře kritického myšlení a uplatňování formativního hodnocení, které žáky v jejich učení posouvá efektivně dál.

2. English for Work

 1. Účastník kurzu: Mgr. Jana Šmídová
 2. Termín kurzu: 22. 7. – 2. 8. 2019
 3. Země: Anglie
 4. Certifikát účastníka zde 

 Náplň kurzu a jeho přínosy:    Jazykový kurz byl zaměřen na intenzivní rozvoj jazykových dovedností, a to zejména na konverzaci v anglickém jazyce (na úrovni B2) a s ní spojený rozvoj aktivní slovní zásoby a užívaní správných gramatických struktur. V hodinách zaměřených na oblast využití jazyka v práci jsem si kromě rozšíření slovní zásoby odnesla i tipy na aktivity, aplikace a webové stránky, které se dají využít při překonávání vzdělávacích obtíží v AJ u žáků s SVP. Jako značný přínos hodnotím nutnost dorozumět se v cizím jazyce v odlišných situacích, nejen během výuky, ale po celou dobu pobytu díky cizojazyčnému prostředí  (hostitelská rodina, setkávání studentů, návštěvy pamětihodností, cestování), odstranění ostychu a oprášení a rozšíření slovní zásoby. Tyto dovednosti zužitkuji nejen v hodinách speciální pedagogiky, ale také v návazné aktivitě projektu – metodickém kurzu.

3. Creative Activities & Motivating Materials, Focus on Scotland

 1. Účastník kurzu: Mgr. Petra Koudelková
 2. Termín kurzu: 11. – 24. 8. 2019
 3. Země: Skotsko
 4. Certifikát účastníka zde 

 Náplň kurzu a jeho přínosy:    Kurz byl rozdělen do několika částí: historie a tradice Skotska, seznámení se s různými technikami výuky, aktivitami do výuky a možnostmi modifikace těchto aktivit na různé jazykové úrovně a návštěva základní školy. Měla jsem možnost porovnat školské systémy na mezinárodní úrovni, sledovat výuku na základní škole a následně vyměnit zkušenosti s učiteli na této škole. Na kurzu jsem nejvíce ocenila profesionalitu lektorů, náplň kurzu a zejména prostřednictvím diskuzí s ostatními účastníky možnost srovnání výukových metod v různých evropských zemích.

4. CLIL methodology plus Effective Communication Skills & Fluency

 1. Účastník kurzu: Mgr. Karin Petrželková
 2. Termín kurzu: 19. – 23. 8. 2019
 3. Země: Skotsko
 4. Certifikát účastníka zde 

 Náplň kurzu a jeho přínosy:    Kurz byl výborně organizován, část zaměřena na CLIL byla více teoretická než praktická. Jazyková škola zajistila studentům ubytování v hostitelských rodinách v dostupné vzdálenosti. Velkým přínosem bylo pro mne neustálé vystavení se anglickému prostředí, možnost komunikace v cizím jazyce přímo v kurzu i mimo něj. Velmi inspirativní byla pro mne prezentace různých webových prostředí a aplikací, které využiji ve výuce AJ i aplikaci metody CLIL ve výuce výtvarné výchovy.

Fotogalerie ze sdílení poznatků s ostatními pedagogy

English Language Course Content

1. Účastník kurzu: Mgr. Karin Petrželková
2. Termín: 26. července – 6. srpna 2021, 40 hodin
3. Země: Irsko
4. Certifikát účastníka:

Web: Learn English Dublin – English School Dublin – IELTS Dublin | Dublin (ces-schools.com)
Náplň kurzu a jeho přínosy: Byl to  standartní prezenční jazykový kurz, který byl doplněn dobrovolnými odpoledními aktivitami dle nabídky.
Dopolední výuka byla rozdělena do dvou částí. Lekce se zaměřovaly na budování znalostí jazyka s cílem rozšířit slovní zásobu a zlepšit gramatiku tak, aby byla dosažená požadovaná úroveň, dále na zlepšení celkové komunikativní způsobilosti a plynulosti, přičemž se zaměřovalo  na čtyři dovednosti: mluvení, poslech, čtení a psaní. Kromě toho byla věnována pozornost na odstraňování specifických obtížích s výslovností a rozšíření rozsahu jazyka, který je používán v situacích skutečného života. Kurz byl doplněn o dvě odpolední dobrovolné aktivity zaměřené na irskou literaturu. Organizace kurzu a zajištění sociálního programu bylo velmi poznamenané proticovidovými  opatřeními. Skupiny byly jazykově velmi nevyrovnané, sociální program v porovnání s nabídkou na webových stránkách byl téměř nulový. Tato škola se nedokázala rychle zareagovat na „své opětovné otevření“ po lockdownu, jiné školy byly mnohem flexibilnější. 
Velmi negativní dopad měla i nestálá situace ohledně  celkového zajištění kurzu vzhledem k vládním nařízením před konáním kurzu. 
Jazyková škola zajistila studentům ubytování v hostitelských rodinách v dostupné vzdálenosti.
Největším přínosem z těchto důvodů vnímám komunikaci v hostitelské rodině, diskuse s dalšími účastníky kurzu – i z jiných skupin. Samotný kurz nesplnil má očekávání.
 

CLIL in Primary School: Make It Work, Make It Effective

1. Termín: 25.-30. října 2021
2. Účastník: Mgr. Karin Petrželková
3. Země: Tenerife
4. Certifikát účastníka:

Web: www.teacheracademy.eu
Náplň kurzu a jeho přínosy: Metodický kurz zaměřený na využití metody CLIL na 1. stupni základních škol. Kurz byl veden velmi zkušenou lektorkou, která  velmi vhodně kombinovala různé metody se zaměřením na praktické aktivity. Velkým benefitem   kurzu bylo, že lektorka byla rodilou mluvčí.  
Každý den kurzu začínal teoretickou  částí, které byla pro mne přínosná, i když mám s výukou formou metody CLIL zkušenosti a absolvovala jsem již několik vzdělávacích akcí.   Velmi oceňuji především aktivity, které jsme si vyzkoušeli v rolích žáků a společně reflektovali, hledali různé modifikace a další uplatnění. Část této výuky se odehrávala i mimo školící zařízení. 
Dalším bonusem této mobility byla možnost aktivního využití anglického jazyka, sdílení dobré praxe v rámci aplikace metody Clil, ale i diskuse o kurikulu, metodách výuky a profesním životě v jednotlivých zemích, ze kterých pocházeli účastníci kurzu. 
Výuka probíhala v kampusu, který byl standardně vybaven, škola zajistila během pobytu dvě exkurze pro účastníky. Ubytování nezajišťovala.
Náplň celého kurzu hodnotím jako velmi dobře sestavenou a přínosnou pro praxi.


English Language
1. Účastník kurzu:
 Mgr. David Ševčík
2. Termín kurzu: 27.6 – 6. 8. 2021
3. Země: Irsko
4. Certifikát účastníka zde 
 
Náplň kurzu a jeho přínosy: Jazykový kurz, byl zaměřen na praktické využití anglického jazyka v reálných životních situacích. Výuka mi rozšířila slovní zásobu. Velkou výhodou bylo neustálé aktivní procvičování probírané látky, práce a komunikace ve dvojicích a skupinách. Výuka byla náročná – vyžadovala neustálou pozornost a aktivitu všech zúčastněných.
Ubytování bylo zajištěno v hostitelské rodině jejíž vstřícnost se ukázala jako velmi přínosná při orientaci v irské kultuře a zvycích. 
Kurz hodnotím velmi dobře. Vedl ke zlepšení mých komunikačních dovedností, rozšíření slovní zásoby a získání větší jistoty při komunikaci v anglickém jazyce.
 
Kurz byl výborně organizován, část zaměřena na CLIL byla více teoretická než praktická. Jazyková škola zajistila studentům ubytování v hostitelských rodinách v dostupné vzdálenosti. Velkým přínosem bylo pro mne neustálé vystavení se anglickému prostředí, možnost komunikace v cizím jazyce přímo v kurzu i mimo něj. Velmi inspirativní byla pro mne prezentace různých webových prostředí a aplikací, které využiji ve výuce AJ i aplikaci metody CLIL ve výuce výtvarné výchovy.

Stínování ve Finsku
1. Účastníci kurzu: Karin Petrželková, Veronika Beranová
2. Termín: 9. – 13. 5. 2022
3. Země: FINSKO, Helsinky
4. Certifikát účastníka:

Náplň kurzu a jeho přínos: Další zahraniční stáž pro pedagogy ZŠ zamířila v termínu 8. – 13. května 2022 do finských Helsinek. Součástí programu byly návštěvy vybraných škol, ale také výprava na Finský hrad Suomenlinna a společná večeře s degustací finských specialit. Do prvního dne stáže zasáhla stávka učitelů a dalších profesí ve státním sektoru. Díky ředitelce školy Jupperin, paní Pi Yli Penttila, měla naše skupina možnost seznámit se také s aktuálními problémy finského školství a nahlédnout na otázky vzdělávání z jiné perspektivy. Od druhého dne stáže již probíhaly náslechy ve školách za přítomnosti dětí a pedagogického sboru. Skupina navštívila školu Jupperin Espoo, soukromou waldorfskou školu Espoo Steinerschool a také prvostupňovou školu Kaleva. Všechny školy poskytují školákům bezplatné vzdělávání i všechny pomůcky a stravování, propracovaný sociální systém zajišťuje ve školách také psychologa, sociálního pracovníka, zdravotníka a speciálního pedagoga. Dětem je dáno více volnosti a svobody, ale současně jsou aktivně zapojeny do procesu učení a přebírají více zodpovědnosti. Školní docházka začíná v sedmi letech a první stupeň je od 1. do 6. třídy, přičemž třídní učitel má možnost si zvolit třídu. Nejen v tomto směru zde funguje kolegiální spolupráce, neboť učitelé se navzájem zastupují v odborných předmětech podle toho, který z nich má v daném předmětu lepší kompetence. Účastníci stáže diskutovali v rámci reflexe mnoho pozitivních aspektů, které ve školách zaznamenali a které by rádi přenesli i do svých škol. Mezi inspirativní náměty patří např. organizace rozvrhu v rámci bloků, kde je větší prostor pro integrovanou tematickou výuku, více formativního hodnocení na úkor známkování a zejména individualizace a podpora silných stránek dětí místo upozorňování na chyby a problémy. V případě problémů s učením se učitelé žáka snaží maximálně podpořit, a to napříč celým pedagogickým sborem, aby dítěti umožnili posílit zdravé sebevědomí. V tomto směru nás zaujala prezentace o pozitivní pedagogice na waldorfské škole, kde tuto koncepci uplatňují při výuce a sledují její vliv na psychický a osobnostní rozvoj a zlepšení celkových výsledků dětí. Obecně je podporována jakákoliv snaha žáků se učit nebo se zapojit do mimoškolních aktivit, takže žáci nejsou limitováni přijímacím řízením, ale v případě nedostatečné kapacity se vytvoří nová místa, aby bylo každému zájemci umožněno se aktivity účastnit. Společné prostory jsou vybaveny v duchu „well-being“ tak, aby se v nich žáci a učitelé cítili dobře, pamatují na relaxační zóny a pohodlné vybavení. Děti mají větší svobodu pohybu a často se učí venku. Větší samostatnost se uplatňuje také ve školní jídelně, která funguje na principu samoobslužnosti. Školáci mají sice skromnější nabídku jídel, než v českých jídelnách, ale jídelníček je sestavený účelně a každý strávník si sestaví vlastní porci, kterou je reálně schopen sníst. Finský úspěch nevyrůstá ze zázračných vyučovacích metod, ale spíš z atmosféry a z přístupu k dětem. Všichni dělají všechno.  Každou přestávku všechny děti chodí ven za každého počasí. Jen při teplotě -22 stupňů mají omezení. Byl to pro nás  ve Finsku dobře strávený, smysluplný čas, plný inspirace a sdílení.