Aby cizí jazyk nebyl cizí

 • Registrační číslo projektu:2019-1-CZ01-KA101-061091 PIC 946973074
 • Cíle projektu: Záměrem našeho projektu je podpořit a zkvalitnit cizojazyčnou výuku u všech žáků naší školy. Chceme, aby pedagogové nabyli zkušenosti u svých zahraničních kolegů a do našeho vzdělávání tak vnesli inovativní a efektivní metody a postupy na evropské úrovni. Chceme, aby se naše škola stala školou prestižní a držela tempo s nejnovějšími celosvětovými trendy ve vzdělávání. Chceme, aby naši žáci dostávali co nejkvalitnější vzdělání na nadnárodní úrovni a byli tak do budoucna vybaveni schopnostmi, které jim pomohou obstát v konkurenci. Důraz klademe na individualitu žáků a na žáky ohrožené školním neúspěchem. Připomenutí historie v podobě zařazování slovenského jazyka do výuky zvýší povědomí žáků o etapách vývoje našeho státu. Máme za to, že uskutečněním tohoto projektu budou naši pedagogové vybaveni novými a kvalitními metodickými postupy a budou tak schopni své znalosti předat dál a to jednak svým kolegům, kteří díky tomu získají nadnárodní nadhled v oblasti vzdělávání a navazování pracovních kontaktů s evropskými školami, ale také především žákům, kterým bude poskytnuto pracovní prostředí, v němž budou zapojeni do aktuálních celosvětových trendů v základním vzdělávání.

Očekáváme, že díky realizaci tohoto projektu se naše škola posune dál k našemu záměru, kterým je vytvořit školu s reputací dynamické instituce podporující proevropskou politiku. Je zapotřebí, aby naši pedagogové byli neustále v aktuálním dění a srozuměni o všech nových dovednostech, které budou žáci požadovat a kterým je budou moci pedagogové naučit.

V rámci schváleného projektu bude moci v následujícím dvouletém období vycestovat 9 učitelů školy na individuální stáže v různých evropských zemích za účelem rozvoje jazykových a profesních kompetencí s důrazem na metodu CLIL.

 • Začátek realizace:  1. 6. 2019
 • Konec realizace:  31. 5. 2021
 • Rozpočet projektu: 37 563 Eur
 • Realizované aktivity – jazykové kurzy, metodické kurzy a stínování
 • Počet zapojených učitelů/mobilit: 9/12

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.“ 

„Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Mgr. Veronika Beranová – koordinátorka projektu, Mgr. Karin Petrželková – ředitelka školy

Zpráva o uskutečněných mobilitách – hodnocení učitelů absolvovaných jazykových a metodických kurzů konaných v zahraničí:

 1. Looking at language in CLIL

 1. Účastník kurzu: Mgr. Veronika Beranová
 2. Termín kurzu: 15. – 26. 7. 2019
 3. Země: Irsko
 4. Certifikát účastníka zde 

 Náplň kurzu a jeho přínosy:    Kurz byl veden jedním z nejuznávanějších odborníků na problematiku moderní pedagogiky Peeterem Mehisto. Problematika CLIL během kurzu přešla do oblastí critical thinking (kritické myšlení), scaffolding (podpora žáků) a formative assesment (formativní hodnocení). Hlavním přínosem kurzu pro mě bylo konkrétní a jasné vymezení výsledků učení a správné stanovení rovnováhy mezi složkami content a language, rozvoj schopností vytvářet pro žáky prostředí podpory, budování výuky založené na podpoře kritického myšlení a uplatňování formativního hodnocení, které žáky v jejich učení posouvá efektivně dál.

2. English for Work

 1. Účastník kurzu: Mgr. Jana Šmídová
 2. Termín kurzu: 22. 7. – 2. 8. 2019
 3. Země: Anglie
 4. Certifikát účastníka zde 

 Náplň kurzu a jeho přínosy:    Jazykový kurz byl zaměřen na intenzivní rozvoj jazykových dovedností, a to zejména na konverzaci v anglickém jazyce (na úrovni B2) a s ní spojený rozvoj aktivní slovní zásoby a užívaní správných gramatických struktur. V hodinách zaměřených na oblast využití jazyka v práci jsem si kromě rozšíření slovní zásoby odnesla i tipy na aktivity, aplikace a webové stránky, které se dají využít při překonávání vzdělávacích obtíží v AJ u žáků s SVP. Jako značný přínos hodnotím nutnost dorozumět se v cizím jazyce v odlišných situacích, nejen během výuky, ale po celou dobu pobytu díky cizojazyčnému prostředí  (hostitelská rodina, setkávání studentů, návštěvy pamětihodností, cestování), odstranění ostychu a oprášení a rozšíření slovní zásoby. Tyto dovednosti zužitkuji nejen v hodinách speciální pedagogiky, ale také v návazné aktivitě projektu – metodickém kurzu.

3. Creative Activities & Motivating Materials, Focus on Scotland

 1. Účastník kurzu: Mgr. Petra Koudelková
 2. Termín kurzu: 11. – 24. 8. 2019
 3. Země: Skotsko
 4. Certifikát účastníka zde 

 Náplň kurzu a jeho přínosy:    Kurz byl rozdělen do několika částí: historie a tradice Skotska, seznámení se s různými technikami výuky, aktivitami do výuky a možnostmi modifikace těchto aktivit na různé jazykové úrovně a návštěva základní školy. Měla jsem možnost porovnat školské systémy na mezinárodní úrovni, sledovat výuku na základní škole a následně vyměnit zkušenosti s učiteli na této škole. Na kurzu jsem nejvíce ocenila profesionalitu lektorů, náplň kurzu a zejména prostřednictvím diskuzí s ostatními účastníky možnost srovnání výukových metod v různých evropských zemích.

4. CLIL methodology plus Effective Communication Skills & Fluency

 1. Účastník kurzu: Mgr. Karin Petrželková
 2. Termín kurzu: 19. – 23. 8. 2019
 3. Země: Skotsko
 4. Certifikát účastníka zde 

 Náplň kurzu a jeho přínosy:    Kurz byl výborně organizován, část zaměřena na CLIL byla více teoretická než praktická. Jazyková škola zajistila studentům ubytování v hostitelských rodinách v dostupné vzdálenosti. Velkým přínosem bylo pro mne neustálé vystavení se anglickému prostředí, možnost komunikace v cizím jazyce přímo v kurzu i mimo něj. Velmi inspirativní byla pro mne prezentace různých webových prostředí a aplikací, které využiji ve výuce AJ i aplikaci metody CLIL ve výuce výtvarné výchovy.

Fotogalerie ze sdílení poznatků s ostatními pedagogy