SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

V současné době, kdy se v základních školách zvyšují počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, je důležitá speciálně pedagogická podpora těchto dětí přímo ve škole.

Od školního roku 2016/2017 pracuje na naší škole na pozici speciálního pedagoga Mgr. Jana Šmídová. Od září 2022 se tým rozšířil o Mgr. Kateřinu Bačovskou, která taky bude vykonávat funkci spec. pedagoga.

Prosíme rodiče dětí, které půjdou na vyšetření do PPP nebo SPC, aby nás informovali o termínu vyšetření ( tel.: 1. st.: 516 498 929, 2. st.: 516 498 931). Důvodem je zaslání podkladů pro vyšetření ze strany školy. Pokud je Vaše dítě trvale v péči PPP nebo SPC, hlídejte si prosím termín kontrolního vyšetření a objednejte se s dostatečným předstihem. Děkujeme.

Speciální pedagog pomáhá pomocí speciálně – pedagogických postupů podporovat rozvoj žáka, pravidelně a cíleně s ním pracuje, poskytuje poradenství rodičům a metodickou pomoc učitelům. Zajišťuje úpravu školního prostředí, podmínek a zajišťuje dostatečné množství speciálních pomůcek a didaktických materiálů při naplňování vzdělávacích potřeb žáků v rámci poskytování poradenských služeb ve škole.

Speciální pedagogové spolupracují ve své činnosti s Mgr. Libuší Mikuláškovou (výchovnou poradkyní), Mgr. Jiřím Říhou a Mgr. Jitkou Budigovou (školními metodiky prevence rizikového chování), jednotlivými vyučujícími i třídními učiteli.

Tým speciální pedagog

Mgr. Jana Šmídová

Telefon 516 498 929
Email zastupce1st@zsvelkeopatovice.cz
Konzultační hodiny

Mgr. Kateřina Bačovská

Telefon 516 498 939

Email: bacovska@zsvelkeopatovice.cz 

Speciální pedagog pracuje především s dětmi se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie), s poruchami koncentrace pozornosti (ADHD) a s dětmi s výukovými problémy. V současné době je v péči školního speciálního pedagoga 12 dětí z prvního stupně.

Specifické poruchy učení (SPU) mohou být jednou z příčin školních neúspěchů a  mají velmi širokou škálu symptomů. Projevují se různými potížemi při porozumění řeči, čtení, psaní, počítání, neobratností, nepozorností, poruchami paměti. Rodiče si tento problém často uvědomují až při vstupu dítěte do školy. K nejčastějším specifickým vývojovým poruchám učení patří:

  • Dyslexie – specifická porucha čtení. Jedná se o poruchu schopnosti naučit se číst běžnými výukovými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence dítěte není snížena.
  • Dysgrafie – specifická porucha psaní, postižení grafomotorického projevu. Dítě píše ztěžka, neobratně, má problém zapamatovat si tvar písmen, písmo je neuspořádané a nečitelné.
  • Dysortografie – specifická porucha pravopisu. Projevuje se ztíženou schopností osvojit si pravopis daného jazyka při běžném vedení.
  • Dyskalkulie – specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly.
  • ADHD – je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou.

Žáci jsou vybráni a zařazeni do péče speciálního pedagoga na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (dle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění a doporučení PPP či SPC), po dohodě s příslušným vyučujícím (třídním učitelem), ředitelkou školy a zákonným zástupcem žáka.

Speciální pedagog ve spolupráci s vyučujícími vyhledává žáky (depistážní činnost) se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých je riziko rozvoje těchto poruch. Vhodným přístupem a metodami práce předcházíme případným budoucím problémům ve škole i v životě. Speciální  pedagog doporučuje děti k případnému dalšímu podrobnému vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) či speciálním pedagogickém centru (SPC) a spolupracuje s těmito pracovišti.

Speciální pedagog nabízí vyučujícím poradenství v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhá jim zpracovávat individuální vzdělávací plány. S vyučujícími si vzájemně poskytují zpětnou vazbu ohledně pokroků žáka, případně jeho zhoršení, společně hledají vhodné postupy pro další práci s tímto žákem.

V náplni práce speciálního pedagoga je také spolupráce s rodinou žáka.

Nápravy specifických poruch učení probíhají pravidelně v rámci vyučování (rozvrh speciálně pedagogických lekcí navazuje na rozvrh tříd, ve kterých se vyskytují žáci zařazení do speciální pedagogické péče). Probíhají individuální i skupinovou formou – maximálně však po dvojicích, u většiny dětí 1x týdně. Realizují se především za pomoci klasických speciálně–pedagogických metod, které jsou často doplňovány výukou na PC s využitím počítačových programů určených pro děti se specifickými poruchami.

Hlavní náplní speciálního pedagoga je náprava v oblastech, ve kterých má dítě největší problémy. Jedná se o speciálně pedagogickou péči zahrnující cvičení zaměřená na rozvoj zrakového  a sluchového vnímání, pozornosti, paměti, postřehu, rozvoj motoriky, komunikačních a sociálních dovedností, zrakovou stimulaci, práci na PC apod. podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáka.

Zákonní zástupci žáka se mohou podle potřeby obracet na speciálního pedagoga s dotazy týkajícími se péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami telefonicky, emailem nebo osobně.

 

Při včasné diagnostice a správném speciálně pedagogickém vedení  dokáže dítě se speciálními vzdělávacími potřebami překonat své nedostatky a lépe zvládat požadavky, které jsou na ně kladené v rámci výchovně-vzdělávacího procesu. Mírní se možné psychické následky školní neúspěšnosti, kterými mohou být kázeňské potíže, pasivita či rezignace a ztráta zájmu o učení.