PROJEKT INOVATIVNÍ METODY V PRVOUCE, VLASTIVĚDĚ A ZEMĚPISU

1. 2. 2011 byl na naší škole zahájen projekt Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu. Jedná se úspěšný grantový projekt v rámci 3.výzvy Jihomoravského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahovala na oblasti podpory 1.1 v rámci Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání.

Na realizaci projektu nám byla přidělena částka 1,5 milionu Kč.  Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

V této sekci butete průběžně informováni o realizaci projektu. Ve školním roce 2011/2012 tu také najdete  vzdělávací materiály, které budou sloužit k domácí přípravě žáků.

Představení projektu
Cílové skupiny a klíčové aktivity projektu
Výběrové řízení vyhlášené 24.2.2011
Výběrové řízení vyhlášené 16.3.2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

AKCE PROJEKTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

AKCE PROJEKTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

AKCE PROJEKTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

PROJEKT INOVATIVNÍ METODY VE VÝUCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Studijní materiály ke stažení
Interaktivní testy – pro přihlášení do testu použijte následující údaje

jméno        student
heslo         student

OBDOBÍ únor 2011 – školní rok 2011/2012

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – PREZENTACE PROJEKTU:

Dne 16. 11. 2011 se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří, jehož cílem bylo prezentovat projekt Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu zákonným zástupcům žáků i veřejnosti. Členové realizačního týmu se na celou akci pečlivě připravovali. Zákonní zastupci žáků mohli během dopoledne navštívit výukové hodiny prvouky, vlastivědy i zeměpisu. Na pozvánce, kterou jsme rodičům zaslali, byl podrobný rozpis vyučovacích hodin. Ve vestibulu školy  byly na nástěnce vystaveny práce žáků. V 15:00 byl pro účastníky Dne otevřených dveří připraven  ve vestibulu školy kulturní program, na kterém vystoupili: děti z tanečního kroužku školní družiny, žáci 2.roč. s dramatizací pohádky a s pásmem básní, žák 5.roč. s recitací básně a pěvecký sbor. Po skončení kulturního programu si mohli rodiče žáků a veřejnost prohlédnout nově vybavenou učebnu projektu, ve které proběhla prezentace projektu.

Naše poděkování patří členům realizačního týmu a pedagogům, kteří s dětmi připravili kulturní program.

BESEDA S KRONIKÁŘKOU MĚSTA

V rámci klíčové aktivity Tvorba výukových materiálů a pomůcek pro výuku prvouky ve 3. ročníku projektu Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu proběhla 21. 11. 2011 beseda s kronikářkou města paní Marií Pospíšilovou.  Žáci 3.roč. se na besedu připravovali v prvouce. Mnozí měli pro paní kronikářku připravené dotazy. V rámci besedy si měli možnost doplnit informace o historii našeho města i životě jeho obyvatel, které již znali z výuky nebo z domova. Poutavá beseda byla doplněna dobovými fotografiemi a dalším obrazovým i písemným materiálem. Žáci se dozvěděli nejen historická fakta, ale také spoustu zajímavostí. Na besedu navazovala následující vyučovací hodina prvouky, jejíž součástí byl pracovní list s tematikou historie našeho města, který žáci doplňovali.

 

BESEDA S CESTOVATELEM – HIMÁLAJ, NEPÁL

21. 2. 2012 se v sále stálého kina uskutečnila beseda s cestovatelem panem Karlem Kocůrkem na téma Himálaj a Nepál. Beseda byla určena žákům  7. a 9.roč. a souvisela s realizací klíčové aktivity Příprava a vyhodnocení projektu realizovaného ve spojení s besedou s cestovatelem pro žáky – zeměpis, 7. a 9.roč. projektu Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu. Téma besedy navazovalo na probrané učivo v zeměpisu v obou ročnících (v 7.roč. je Asie probírána nově, v 9.roč. je toto učivo zopakováno a probíráno z hlediska cestovního ruchu).

Žáci se v rámci výuky zeměpisu předem na dané téma připravovali. Doplńovali cíleně připravený pracovní list, přičemž si potřebné informace vyhledávali pomocí internetu.

Zkušený cestovatel (pan Kocůrek již navštívil 40 států) žákům vyprávěl o své cestě do Nepálu. Podrobně popsal přírodní podmínky, obyvatelstvo, jeho zvyky a životní podmínky i politickou situaci v tomto státě. Hovořil o tom, jak se dorozumíval s místním obyvatelstvem, jak se stravoval, kde byl ubytovaný i jak se aklimatizoval na dané prostředí. Podělil se se žáky o své zážitky i zkušenosti. Účastníci besedy se dozvěděli například to, že obyvatelé  tohoto chudého hornatého státu umí velmi dobře anglicky (včetně malých dětí). V této souvislosti (a v souvislosti s cestováním obecně) zdůraznil důležitot znalosti tohoto cizího jazyka.

Pan cestovatel své vyprávění doplňoval promítáním velkého množství fotografií.  Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací, poslechli si ukázky lidové hudby a v závěru besedy sledovali krátkou  prezentaci. Na konci besedy pan cestovatel zodpovídal dotazy žáků i pedagogů.

S tématy Nepál a Himálaj budou žáci ještě pracovat v hodinách zeměpisu.

 

EXKURZE ŽÁKŮ 8.ROČ. – DUKOVANY, DALEŠICE

19. 6. 2012 absolvovali žáci 8. roč. a 4 žákyně 9.B exkurzi (tyto žákyně navštěvují volitelný předmět Seminář a praktikum ze zeměpisu), jejímž cílem byla návštěva JE Dukovany a PVE Dalešice. Exkurze bezprostředně navazovala na učivo 8. roč. Žáci se na exkurzi pečlivě připravovali. Před exkurzí vyplňovali pracovní listy, které se týkali jaderné elektrárny v Dukovanech i hydroelektrárny v Dalešicích. Mnohé informace si museli vyhledat pomocí internetu či z jiných zdrojů.

Program exkurze byl velmi náročný.

Nejprve nás čekalo informační centrum JE Dukovany. Úvodní informace o výrobě elektrické energie i o historii JE Dukovany se žáci dozvěděli z krátkých filmů, poté jsme byli rozděleni na 3 skupiny. Každé ze skupin se věnovala pracovnice IC. Pomocí světelné informační mapy se žáci mohli seznámit s rozmístěním jaderných elektráren ve světě, rozdělení elektráren podle typů i zajištění jejich bezpečného provozu. Na různých stanovištích IC byly umístěny zmenšené modely zařízení elektrárny. Asi nejsilnějším zážitkem byl pobyt v prostorovém modelu jaderného reaktoru včetně nahrávky autentické instruktáže obsluhy reaktoru.

Dalším cílem exkurze byla PVE Dalešice, která se nachází v blízkosti Dukovan. V objektu hydroelektrárny platí velmi přísné bezpečnostní předpisy. Po vstupu do objektu (celý objekt elektrárny je oplocen) nás přivítala průvodkyně, která nám řekla základní informace o soustavě dalešických nádrží. Zajímavostí je, že PVE vlastně vznikla v souvislosti s výstavbou JE Dukovany. Jaderná elektrárna potřebuje hodně vody k chlazení reaktorů i energii pro činnost svých zařízení. Obojí je poskytováno právě PVE Dalešice a jejími vodními nádržemi. I v této elektrárně jsme navštívili informační centrum, kde jsme viděli informační film o vodní elektrárně a mohli si prohlédnout modely vodních turbín. Velmi zajímavá byla prohlídka zařízení elektrárny včetně nejspodnějšího patra elektrárny, kudy vedlo potrubí hlavního přívodu vody k turbínám. Vzhledem k velké hloubce tohoto místa, klesla teplota v této části elektrárny na 80C. O to příjemnější byla cesta na povrch, kdy se postupně oteplovalo až na 280C. Před elektrárnou jsme si mohli ještě prohlédnout Francisovu turbínu ve skutečné velikosti.

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

V průběhu měsíce ledna 2013 žáci 9. ročníku v rámci hodin zeměpisu pracovali na miniprojektu Globální problémy lidstva. Začali teoretickou částí – co je to globální problém, jaké mezi ně řadíme. Pak následovalo rozdělení tříd do skupin (max. po 4 žácích), výběr témat, vymezení obsahu práce, pravidel a také způsob hodnocení.

Nejvíce času žákům zabralo vyhledávání a třídění informací o zvoleném problému. Součástí samotné práce byly také konkrétní příklady ze světa a na závěr bylo důležité prezentovat svůj názor na vybraný problém. Toto dělalo občas žákům problémy stejně jako prezentovat celou práci před spolužáky. Nejlepší práci ve třídě 9. A předvedly Anna Smékalová a Lucie Andrlíková na téma Chudoba a bohatství, ve třídě 9. B Jan Kaderka, Jaromír Koudelka, Marek Šafář a Jan Parolek s tématem Čerpání světových zásob paliv (neobnovitelné zdroje). Zkušenosti z miniprojektu mohou žáci využít i v jiných předmětech, např. při vypracování referátů.

Na konci školního roku 2012/2013 čekaly žáky 9.roč. ještě 2 miniprojekty:

          Plánujeme zahraniční dovolenou (květen 2013, žáci téma zpracovávali za DÚ)

          Ohniska světového napětí (červen 2013)

I u těchto miniprojektů proběhla prezentace prací žáků ve škole, posledně jmenované téma bylo spojeno s diskuzí.

 

NÁVŠTĚVA MKC

Dne 28. ledna 2012 navštívili žáci 7. ročníku v rámci výuky VP SPZ Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích. Po krátkém přivítání a prohlídce prostor MKC se žáci rozdělili do dvojic, vyzvedli si pracovní listy a psací potřeby. Od tohoto okamžiku začal „souboj“ o nejrychlejší a zároveň správné vyřešení úkolů a otázek v pracovních listech. Žáci si procvičili zábavnou formou získávání a zpracování informací z různých druhů map, zopakovali si základní pojmy z obecného zeměpisu a vyplnili si i jednoduchou křížovku. Nejlepší dvojice – Veronika Ženatá a Marie Koudelková – byla odměněna drobnou cenou přímo od pana Milana Vykydala. Ten nás také na závěr seznámil s připravovanými akcemi v MKC.

 

EXKURZE ŽÁKŮ 3.ROČ. DO PAMÁTNÍKU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE

Dne 27. 3. 2013 navštívili žáci třetích tříd v rámci předmětu prvouka Památník města Velké Opatovice. Jednalo se o akci související s trvalou udržitelností projektu Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu.

Žáci měli možnost prohlédnout si vystavené historicko-vlastivědné sbírky, vyslechli si se zájmem poutavé povídání paní Zdenky Budínové o dějinách Velkých Opatovic. Zaujala je historická zámecká knihovna rodu Herbersteinů, kterou zhotovil místní stolař pan Smékal i expozice zkamenělin ze sbírky baronky Hesingerové.

Součástí exkurze žáků 3. roč. byla rovněž návštěva Pamětní síně akademického sochaře Karla Otáhala, kterou doplňuje sbírka obrazů akademického malíře Jiřího Hadlače, který zde žil a tvořil. V horní části památníku si žáci prohlédli vystavené šamotové zboží zdejší továrny.

Paní Zdeňka Budínová během prohlídky ochotně odpovídala na četné dotazy žáků. Bylo zřejmé, že žáky vystavené exponáty a historie města i zajímavé povídání paní průvodkyně velmi zaujaly. 

Získané poznatky děti využili v hodinách prvouky. Vyprávěli, co je nejvíc zaujalo, zodpovídali dotazy vyučujícího a namalovali obrázek zámku, kde památník umístěn.  Z exkurze byla zhotovena fotodokumentace publikovaná na školním webu.

BESEDA O FRANCII

V pondělí 10. června 2013 proběhla 5. a 6. vyučovací hodinu pro žáky 7. ročníků beseda Francouzská riviéra a Provence. Besedu i prezentaci materiálů vedla Mgr. Zdena Seidlová. Podle ohlasu žáků se akce líbila, na konci proběhla i diskuse.

Žáci si tak prohloubili znalosti o jižní Francii, o které se učili nedávno v hodinách zeměpisu. Mohli se přenést do St-Tropez, historického Avignonu, do města filmových festivalů Cannes, do Nice, do Monaka nebo do Eze – malebné vesničky, kde se vyrábějí parfémy a zjistit tak, že módní květinovou vůní pro tento rok je konvalinka.

Tato beseda proběhla ještě jednou v posledním vyučovacím týdnu pro žáky 9. ročníku, kteří v hodinách zeměpisu probírali cestovní ruch světa, tedy i Evropy.   Mgr. Zdena Seidlová

EXKURZE 7. ROČNÍKU DO OLOMOUCE

Ve čtvrtek 6. června 2013 se žáci 7. ročníku zúčastnili v rámci volitelných předmětů (seminář a praktikum ze zeměpisu a přirodopisu) exkurze do Olomouce.

V dopoledních hodinách navštívili žáci čokoládovnu Zora Olomouc. Nejdříve se seznámili s historií tohoto závodu, potom zhlédli film nejen o výrobě čokolády, ale i o pěstování a zpracování kakaových bobů, o balení a distribuci čokoládových výrobků. Následovalo povídání o současné výrobě a nakonec i očekávaná ochutnávka čokoládových dobrot. Také o nákup v podnikové prodejně byl velký zájem.

Chvíli před polednem jsme už byli na Horním náměstí. Tam si žáci prohlédli Moravské divadlo, Sloup Nejsvětější Trojice, radnici a orloj, který za pár okamžiků odbil pravé poledne. Až do neděle probíhaly na různých místech města slavnosti olomouce. Žáci měli proto možnost navštívit na Horním náměstí také řemeslný trh.

Školní rok 2013/2014

Aktivity spojené s udržitelností tohoto projektu:

Exkurze do Památníku města – info zde     galerie zde

Exkurze do P – D Recfractories – info zde    galerie zde

Beseda pro žáky – BENELUX – info zde